Email Disclaimer

Email Disclaimer;

 

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. By responding to or sending any email communication to Witels Verhuring (Pty) Ltd, you expressly give Witels Verhuring (Pty) Ltd consent to process and further process personal information in accordance with the Protection of Personal Information Act (4 of 2013)(POPI). For further information please refer to our Privacy Policy attached hereto. Witels Verhuring (Pty) Ltd does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail. Disclaimer is deemed to form part of the content of this email in terms of Section 11 of the Electronic Communications &Transactions Act, 25 of 2002.

E-pos vrywaringsklousule:  Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Deur om te antwoord op hierdie epos en/of deur enige epos kommunikasie te stuur aan Witels Verhuring (Pty) Ltd stem U toe tot die prosessering en verdere prosessering van persoonlike informasie in ooreenstemming met die Protection of Personal Information Act (4 of 2013)(POPI). Vir verdere inligitng verwys asseblief na ons “Privacy Policy” op ons webtuiste. Witels Verhuring (Pty) Ltd aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.  Die vrywaring word geag deel te vorm van die inhoud van die e-pos in terme van Artikel 11 van die Electronic Communications &Transactions Act, 25 van 2002.